Type to search

Jak postępować z odpadami weterynaryjnymi?

Odpady weterynaryjne to odpady, które powstają w związku ze świadczeniem usług weterynaryjnych, czyli badaniem i leczeniem zwierząt, jak również podczas prowadzenia badań naukowych oraz eksperymentów na zwierzętach. W zależności od rodzaju mogą być one równie niebezpieczne i zagrażające zdrowiu i życiu, co odpady wytwarzane podczas świadczenia usług medycznych dla ludzi.

Rodzaje odpadów weterynaryjnych

Opady powstające w gabinetach weterynaryjnych, to głównie:

 • zużyte narzędzia (strzykawki, igły, skalpele)
 • krew zwierząt oraz zanieczyszczone nią opatrunki, rękawiczki jednorazowe
 • leki
 • odczynniki chemiczne
 • zwłoki oraz części ciał zwierząt (narządy, tkanki).

Ze względu na stwarzane zagrożenie, klasyfikuje się je w następujący sposób:

 • odpady zakaźne, które zawierają żywe mikroorganizmy i ich toksyny
 • odpady niebezpieczne, zawierające substancje chemiczne, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska, ludzi oraz zwierząt, powodując niezakaźne choroby
 • odpady pozostałe, nie stanowiące zagrożenia.

W celu maksymalnego ograniczenia zagrożenia epidemiologicznego wymagają one właściwej selekcji, magazynowania, transportowania i utylizacji.

Zagrożenia zawiązane z nieprawidłowym postępowaniem z odpadami weterynaryjnymi

Odpady weterynaryjne należą do grupy odpadów, których nie można po prostu wyrzucić do kosza na śmieci. Odpowiednie z nimi postępowanie to kwestia nie tylko przestrzegania przepisów prawa, ale również zapobiegania wystąpieniu realnych niebezpieczeństw. Opady te, w zależności od rodzaju, pakuje się w odpowiednio oznakowane worki i pojemniki. Do worków trafiają odpady zakaźne i takie, które nie mają ostrych krawędzi. Opakowania te muszą cechować się jednorazowym zamknięciem, odpornością na przeciekanie, rozerwanie czy wilgoć. Uszkodzenie lub niepowołane otwarcie takiego worka lub pojemnika, powoduje ogromne ryzyko rozprzestrzenienia infekcji lub zatrucia chemikaliami lub lekami po terminie ważności. Odpady o ostrych krawędziach składuje się w szczelnych, wykonanych z twardego tworzywa pojemnikach, ponieważ stanowią ryzyko uszkodzenia ciała i zainfekowania bakteriami lub wirusami, które się na nich znajdują.

Jeżeli niebezpieczne odpady znalazły by się na śmietniku, mogłyby zostać rozprzestrzenione przez żerujące na nich zwierzęta, które same zostały by zarażone, a następnie zaraziłyby inne (np. stając się pożywieniem lub podczas ugryzienia). Zagrożenie biologiczne to największe z możliwych problemów powodowanych przez niezabezpieczone odpady weterynaryjne. Właśnie ze względu na swój charakter powinny być zbierane w miejscu wytworzenia. Czas ich składowania jest również ograniczony i wynosi 48 h w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 100°C. Poniżej tej temperatury dozwolone jest magazynowanie do momentu, aż ich właściwości przestaną na to pozwalać, jednak nie dłużej niż 30 dni. Niedozwolone jest także poddawanie ich w większości odzyskowi, właśnie ze względu na ryzykowny charakter. Do recyklingu dopuszcza się jedynie narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz odczynniki chemiczne.

Unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych ma za zadanie:

 • zlikwidować zagrożenie infekcyjne
 • zneutralizowanie niebezpiecznych związków chemicznych (np. z leków lub odczynników)
 • spopielenie odpadów tkankowych.

Nieprawidłowe unieszkodliwienie odpadów może prowadzić do powstawania reakcji fizykochemicznych i biologicznych, stanowiących sprzyjające środowisko dla rozwoju mikroorganizmów, które za pomocą zwierząt mogą być przenoszone na inne organizmy. Może to spowodować skażenie wody, powietrza i ziemi.

Odpady weterynaryjne nierozerwalnie związane są z działaniem na rzecz ratowaniem zdrowia i życia zwierząt. Stanowią one szczególną grupę, która jest jedną z najgroźniejszych rodzajów śmieci. Ze względu na niebezpieczeństwo wynikające z niewłaściwego postępowania z nimi, konieczne jest stosowanie się do procedur ich gromadzenia, przewożenia i utylizacji. Niewłaściwa gospodarka odpadami weterynaryjnymi może nieść ze sobą ryzyko zakażenia chorobami ludzi, zwierząt jak również skażenia środowiska naturalnego.

Inspirowane: ekoemka.com.pl – odpady medyczne

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *