Type to search

Procedura wydania pozwolenia wodnoprawnego – jak wygląda i ile trwa?

Świadczysz usługi wodne? Twoja działalność zakłada szczególne korzystanie z wód? A może wykonujesz urządzenia wodne? W każdym z tych przypadków potrzebujesz pozwolenia wodnoprawnego. Jak wygląda procedura ubiegania się o nie i ile zajmuje czasu?

Jak wygląda procedura wydania pozwolenia wodnoprawnego?

 Istnieje szereg przedsięwzięć, które wymagają pozwolenia wodnoprawnego. Oprócz wyżej wymienionych przykładów można do nich zaliczyć także wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji, które hamują rozwój glonów, zabudowę potoków górskich czy też gromadzenie ścieków na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Żeby móc je zrealizować, trzeba w pierwszej kolejności uzyskać pozytywną decyzję administracyjną. Procedura wydania pozwolenia wodnoprawnego jest czasochłonna i wymaga zgromadzenia obszernej dokumentacji. Dlatego należy ją rozpocząć odpowiednio wcześnie. Pozwoli to uniknąć opóźnień w realizacji przedsięwzięcia już po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi organu.

Jakie są najważniejsze etapy procedury o wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

  • Wypełnienie i złożenie wniosku

 Oprócz informacji o wnioskodawcy i przedsięwzięciu we wniosku musi się znaleźć operat wodnoprawny i decyzja środowiskowa, o ile jest wymagana. Do dokumentów należy również dołączyć wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

  •  Weryfikacja kompletności wniosku

 Odpowiednia jednostka Wód Polskich zweryfikuje, czy złożony wniosek spełnia wymogi formalne – czyli, czy jest kompletny i czy zawiera wymagane załączniki. Na uzupełnienie ewentualnych braków wnioskodawca ma 7 dni. Jeśli tego nie dokona, wniosek nie zostanie rozpatrzony.

  •  Ustalenie i zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania

 Oprócz wnioskodawcy oraz organu Wód Polskich stroną postępowania mogą być inne podmioty, na które zamierzone korzystanie z wód będzie oddziaływać lub które będą znajdować się w zasięgu oddziaływania urządzeń wodnych planowanych do wykonania.

  •  Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 Pozwolenie wodnoprawne jest wydawane w formie decyzji administracyjnej, która zawiera m.in. cel i zakres korzystania z wód, a także obowiązki wnioskodawcy, które wiążą się m.in. z ochroną zasobów środowiska w zasięgu np. planowanych urządzeń wodnych.

  •  Odwołanie od wydanej decyzji

 Jeśli któraś ze stron postępowania nie zgadza się z decyzją organu, może się od niej odwołać. Ma na to 14 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć do jednostki Wód Polskich, która podjęła decyzję. Jeżeli decyzję wydał Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, składa się wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Procedura wydania pozwolenia wodnoprawnego – ile trwa?

 Średnio procedura wydania pozwolenia wodnoprawnego trwa miesiąc. Zdarza się jednak, że termin ten ulega wydłużeniu do dwóch miesięcy. Dzieje się tak wtedy, gdy zakres pozwolenia wodnoprawnego jest szeroki, co wydłuża procedowanie wniosku. O konieczności wydłużenia procedury zostaniesz poinformowany przez urząd.

Pamiętaj, wskazane szacunki nie uwzględniają czasu niezbędnego do uzyskania opinii lub uzgodnień czy też okresu zawieszenia postępowania. Podane terminy mają więc wyłącznie charakter orientacyjny. Nawet w przypadku prostych spraw miesięczny okres procedowania może się wydłużyć.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w wielu przypadkach. Potrzebujesz go m.in. jeśli chcesz świadczyć usługi wodne, przeprowadzić rekultywację wód powierzchniowych czy też zlokalizować obiekt budowlany na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W ramach procedury wydania decyzji administracyjnej organ wnikliwie bada dostarczone mu dokumenty. Dlatego warto zadbać o ich jakość.

Nie wiesz, jak wypełnić wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego? A może przerasta Cię zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów? Specjaliści ds. konsultingu środowiskowego pomogą Ci na każdym etapie procedury administracyjnej. Dzięki temu ograniczysz ryzyko decyzji odmownej.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *