Type to search

Jakie elementy powinien zawierać operat wodny? – specjalistyczny poradnik

Operat wodny to bazowy dokument, na podstawie którego wydaje się wszelkie pozwolenia wodnoprawne. Składa się z dwóch części – opisowej oraz graficznej. Decyzja wydawana przez organy administracji uprawnia m.in. do korzystania z wód (odprowadzanie ścieków, pobór wód), wykonywania urządzeń wodnych (studnie, stawy), a także do wszelkich działań mogących w bezpośredni sposób zaważyć na jakości wód powierzchniowych i wpływać na gospodarkę wodną najbliższego regionu.

Obowiązujące pozwolenia i regulacje prawne

Istnieje kilka rodzajów przedsięwzięć, które obligują do wykonania odpowiednich ekspertyz. Operaty wodnoprawne są wykonywane podczas prac, wśród których wymienia się:

  1. Wykonywanie urządzeń wodnych, takich jak kanały i zbiorniki, stawy, obiekty rekreacyjne lub oczyszczalnie.
  2. Korzystanie z wód w ściśle określonych celach, zawierających także przeznaczenie przemysłowe (np. korzystanie z wód śródlądowych w celu połowu ryb, wycinanie roślin z wód, pozyskiwanie materiałów budowlanych z wód (kamień, piasek, żwir)).
  3. Gromadzenie ścieków na obszarach górniczych, gdzie znajdują się wody lecznicze.
  4. W przypadku wprowadzenia do wód gruntowych ścieków przemysłowych zawierających szkodliwe i toksyczne substancje chemiczne, które zaważą na gospodarce wodnej całego regionu.
  5. Rolnicze wykorzystywanie ścieków w celach wykraczających poza standardowe korzystanie z wód gruntowych.
  6. W przypadku różnego rodzaju odwodnień.
  7. Podczas odprowadzania wód deszczowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej powyżej 0,10 ha.
  8. Regulację wód, która będzie mieć wpływ na zmianę ukształtowania terenów i oddziałująca na swobodny przepływ wód.
  9. Piętrzenie wody podziemnej.
  10. Planowane wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji, które powodują zahamowanie rozrastania się glonów.

Zawartość części opisowej a części graficznej

Część opisowa powinna zaczynać się kartą tytułową z wyszczególnionymi informacjami dotyczącymi: numeru umowy oraz daty jej zawarcia, stadium opracowania, pełnej oficjalnej nazwy inwestycji łącznie z obowiązującymi zagadnieniami, nazwy realizowanego obiektu, nazwy składnika opracowania, danych opracowujących wraz z numerem ich uprawnień budowlanych, pełnej nazwy zleceniodawcy i dokładną datę opracowania. W zbiorze dokumentów wymagane jest umieszczenie: podstaw prawnych, stanu prawnego omawianego projektu, celu oraz zakresu korzystania z wód, opisu technologii wykorzystywanych do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków, bilansu jakościowego oraz ilościowego ścieków wraz ze szczegółowym opisem urządzenia do odprowadzania ścieków i zastosowanej technologii, planowanych ograniczeń dla substancji szkodliwych znajdujących się w ściekach oraz sposobu ich eliminacji. Ważne są także ekspertyzy hydrologiczne określające wpływ ścieków na środowisko naturalne oraz opis technologii wykorzystywanych w przypadku awarii działalności.

Część graficzna jest dużo mniej skomplikowana, gdyż powinna zawierać rysunki z podpisami oraz informacją o zastosowanej skali. Schematy powinny uwzględniać m.in. szacowane położenie realizowanego projektu, plan zagospodarowania obiektu, schemat technologiczny obiektu, mapę wraz z informacją o położeniu gruntów z uwzględnieniem ich właścicieli oraz przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych.

Aby uzyskać pozwolenie na drodze administracyjnej, należy wykonać operaty wodnoprawne, które po przeanalizowaniu i zawarciu obowiązkowych dokumentów, jakim są ekspertyzy hydrologiczne, pozwolą na realizowanie prac w obrębie wód powierzchniowych.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *