Type to search

Jak zadbać o prowadzenie księgowości zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości firmy?

Każdy podmiot, który objęty jest przepisami ustawy o rachunkowości, zobowiązany jest do ustanowienia specjalnego dokumentu regulującego wiele istotnych kwestii związanych z prowadzeniem ksiąg, czyli polityki rachunkowości. W praktyce wymaganie to obejmuje wszystkie duże firmy działające na terenie Polski. Utworzenie strategii rozliczania finansów przedsiębiorstwa na ogół nie jest trudne, jednak jej wdrożenie i przestrzeganie może takich trudności przysporzyć. Na szczęście istnieją odpowiednie narzędzia, które znacznie ułatwiają to zadanie. Co reguluje polityka rachunkowości, jakie trudności może sprawiać i jak zadbać o prowadzenie księgowości zgodnie z przyjętą strategią?

Dlaczego polityka rachunkowości może sprawiać problemy?

Według ustawy polityka rachunkowości stanowi zbiór zasad finansowych, zgodnie z którymi prowadzona jest księgowość firmy. Zbiór ten określa m.in. rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze. Ustala się też metody wyceny wartości aktywów, pasywów i wyniku finansowego oraz zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sposób ochrony księgowanych danych. W zależności od wielkości firmy struktura prowadzenia ksiąg rachunkowych może być bardziej lub mniej skomplikowana. Duże podmioty muszą zawrzeć wykaz zbiorów danych na nośnikach informatycznych tworzących księgi, z określeniem ich wzajemnych powiązań, w tym powiązań z księgą główną. Jeżeli wyżej wymienione struktury dotyczą pojedynczych jednostek gospodarczych, nie jest to aż takim problemem. Schody zaczynają się, jeżeli firma jest na tyle duża, że składa się z wielu obszernych i niezależnych działów lub osobnych spółek kapitałowych, które w momencie konsolidacji mają własne polityki rachunkowości.

Najczęstsze trudności w przestrzeganiu polityki rachunkowości

Podstawową trudnością jest prawidłowość raportowania w ramach całej organizacji. To samo tyczy się wszystkich innych danych księgowych. Aby firma mogła prawidłowo zamknąć rok obrotowy, musi dysponować odpowiednim i jednolitym pakietem danych od każdego działu lub spółki zależnej, co wymaga właściwego przepływu informacji i sprawnego zarządzania tym procesem. Osobną trudność sprawia konsolidacja spółek z różnymi politykami rachunkowości lub takich, które objęte są innymi przepisami. Przykładowo, jeżeli jednostka podporządkowana nie jest objęta ustawą o rachunkowości, to i tak musi przedłożyć odpowiednie dane do firmy dominującej. Kolejna kłopotliwa sytuacja dotyczy odmiennego roku obrotowego w skonsolidowanych spółkach. W praktyce spółka podporządkowana jest zmuszona przygotować raport zawierający fragment poprzedniego i obecnego roku obrotowego, tak żeby nakładał się on na rok obrotowy całej grupy kapitałowej. Idealnym rozwiązaniem, które eliminuje wyżej wymienione problemy, są specjalne systemy informatyczne.

Jak ułatwić sobie przestrzeganie polityki rachunkowości?

Specjalne systemy IT w znaczny sposób ułatwiają ujednolicenie księgowości w całej firmie. Dostarczają one odpowiednich narzędzi, które nie tylko ułatwiają komunikację, ale pozwalają na monitoring i zarządzanie na bieżąco różnymi procesami. Przykładem może być tutaj program FlexiReconciliation. Oprogramowanie można zintegrować z dowolnym systemem księgowym. Do jego głównych zalet należy to, że pozwala na kontrolę przestrzegania procedur i standardów wynikających z aktualnej polityki rachunkowej firmy. Do dyspozycji użytkownika jest wiele przydatnych funkcji, w tym możliwość sprawdzania poprawności sald na kontach księgowych czy generowanie formularzy uzgodnień dla każdego konta. Pozwala to na szybkie identyfikowanie i wyjaśnianie wszelkich niezgodności, które często pojawiają się w firmach o skomplikowanej strukturze. Użycie tego typu systemów komputerowych wydaje się wręcz niezbędne w przypadku dużych podmiotów gospodarczych, gdyż znacznie ułatwiają rzetelne prowadzenie ksiąg i eliminują ryzyko popełnienia błędów, o które nietrudno.

Inspirowane: Flexisolutions.pl – e sprawozdania finansowe

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *