Type to search

Jak wygląda kurs hakowego?

Czym jest oraz dla kogo przeznaczony jest kurs hakowego?

Kurs hakowego dedykowany jest głównie osobom odpowiadającym w zakładzie pracy za obsługę oraz konserwację haka urządzenia dźwignicowego oraz osobom niezwiązanym jeszcze z konkretnym miejscem pracy  chcących pracować na tym właśnie stanowisku. Zapisując się na kurs hakowego, zdobędziemy teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne do pracy jako operator suwnic oraz żurawi dźwigowych. Aby przystąpić do udziału w kursie na hakowego, należy mieć ukończone osiemnaście lat – niepotrzebne są przy tym zaświadczenia lekarskie oraz dodatkowe badania psychotechniczne.
Kurs trwa zwykle około 12 godzin, czyli jeden dzień szkoleniowy i składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej, a na jego zakończenie zawsze organizowany jest  egzamin państwowy odbywający się przed specjalną komisja powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego,  który kończy się uzyskaniem pisemnego certyfikatu MEN oraz uprawnień do obsługi urządzeń dźwigowych w zakładzie pracy.
Cena za kurs nie jest zbyt wygórowana i waha się w granicach 250-300 złotych.

Zwykle podczas trwania kursu podejmowana jest tematyka z zakresu:

  • podstawowych obowiązków wymaganych na tym stanowisku pracy oraz charakterystykę urządzeń dźwigowych
  • przepisów eksploatacyjnych obowiązujących przy wykonywaniu pracy hakowego
  • bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku hakowego
  • mechanizm podnoszenia ładunków za pomocą urządzeń dźwigowych wyposażonych w hak
  • wiedza z zakresu sprzętu pomocniczego wykorzystywanego w pracy hakowego, na przykład zawiesi
  • instrukcje eksploatacyjno-ruchowe oraz wiedzę z zakresu dozoru technicznego
  • zasady nadawania umownych znaków oraz sygnałów ostrzegawczych przez osoby pracujące na stanowisku hakowego

Cel szkolenia hakowego.

Głównym celem szkolenia do pracy na stanowisku hakowego jest przybliżenie i wyjaśnienie kursantom przepisów transportu wewnątrzzakładowego oraz zasad obowiązujących przy pracach transportowych, remontowych, montażowych  bądź budowlanych z wykorzystaniem urządzeń dźwigowych, które zaopatrzone są w hak.
Do obsługi haka nie jest konieczne ukończenie specjalnych kursów – jednak jest to zdecydowanie zalecane.
Natomiast do  obsługi urządzeń takich jak żurawie przeładunkowe, wciągniki, suwnice oraz  żurawie samojezdne posiadanie specjalnych kwalifikacji jest niezbędne.

Korzyści wynikające z ukończenia kursu hakowego

Mimo tego, iż do podjęcia pracy na stanowisku hakowego nie są wymagane specjalne kwalifikacje ( takie jak chociażby w przypadku operatora żurawia przeładunkowego lub operatora wózków widłowych) to jednak uzasadnionym jest, iż osobom pracującym na tym stanowisku zaleca się wzięcie udziału w specjalnym kursie przygotowującym do pracy jako hakowy.
Ukończenie kursu hakowego przyczynia się nie tylko do zwiększenia bezpieczeństwa przenoszonych za pomocą urządzeń dźwigowych ładunków, ale przede wszystkim do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa i warunków pracy pracownikom w zakładach, w których bardzo często przenosi się oraz transportuje ładunki za pomocą urządzeń dźwigowych.
Zawsze zdecydowanie lepiej jest zadbać o bardzo dokładne przeszkolenie wszystkich osób pracujących w dużych zakładach lub halach magazynowych mający bezpośredni kontakt z obsługą maszyn dźwigowych w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa podczas wykonywanej pracy oraz bezpieczeństwa wszystkich  pracowników zakładu, a także transportowanych ładunków.

Inspirowane: odz.com.pl – uprawnienia adr

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *